Chat with us, powered by LiveChat

คดีซื้อขาย

1. คดีซื้อขาย

A. ข้อกฎหมายและองค์ประกอบกฎหมายเกี่ยวกับซื้อขาย
B. ฟ้องหรือสู้คดีซื้อขายต้องเตรียมพยานหลักฐานอะไรบ้าง
C. สู้คดีซื้อขายอย่างไรให้ชนะ
D. รู้กฎหมาย รู้จักทนาย ไม่เสียเปรียบ

***************************************

A. การซื้อขายเป็นการทำสัญญาระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กัน โดยผู้ซื้อจะต้องชำระราคาสินค้า ซึ่งข้อกฎหมายและองค์ประกอบที่สำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายในประเทศไทยมีดังนี้:

### ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. **ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.):**
- มาตรา 453: การซื้อขายคือสัญญาที่ผู้ขายตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะชำระราคาสินค้านั้นให้แก่ผู้ขาย
- มาตรา 456: การซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อคู่สัญญา

2. **พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2541**
- กำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อสัญญาที่อาจเป็นธรรมมากกว่าฝ่ายผู้บริโภค

### องค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย

1. **คู่สัญญา:**
- **ผู้ขาย:** ผู้มีสิทธิและความสามารถทางกฎหมายในการขาย
- **ผู้ซื้อ:** ผู้มีสิทธิและความสามารถทางกฎหมายในการซื้อ

2. **ทรัพย์สินที่ซื้อขาย:**
- ต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้) หรืออสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้)

3. **ราคาสินค้า:**
- ต้องกำหนดราคาแน่นอนหรือสามารถกำหนดได้ตามหลักประเพณี หรือโดยการใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา

4. **การตกลง:**
- สัมพันธภาพในการซื้อขายที่มีการตกลงระหว่างคู่สัญญาว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและการชำระราคาสินค้า

### ข้อกำหนดทั่วไป

- การซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นสัญญาอาจไม่ได้รับการบังคับใช้ทางกฎหมาย

### ข้อตกลงพิเศษในสัญญาซื้อขาย

1. **สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย:** เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาอีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือยกเลิกสัญญาได้
2. **สิทธิบอกเลิกสัญญา:** ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับตัวสินค้า คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอเปลี่ยนสินค้าได้
3. **ความรับผิดชอบในการส่งมอบ:** ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ตกลงกันไว้

การเข้าใจข้อกฎหมายและองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้การทำสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นตามกฎหมายและลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้.

***************************************

B. การฟ้องหรือสู้คดีซื้อขายจำเป็นต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างๆ ดังนี้:

1. **สัญญาซื้อขาย**:
- สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
- หลักฐานการตกลงใจซื้อขาย

2. **เอกสารการชำระเงิน**:
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบกำกับภาษี (ถ้ามี)
- หลักฐานการโอนเงิน (ใบแจ้งโอน)

3. **หลักฐานการส่งมอบสินค้า**:
- ใบส่งของ
- หลักฐานการรับของจากผู้ซื้อ

4. **ใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ**:
- ใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดสินค้าและราคา
- ใบสั่งซื้อจากลูกค้า

5. **พยานบุคคล**:
- พยานที่รู้เห็นการทำธุรกรรม
- พยานที่มีข้อมูลหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

6. **ภาพถ่ายหรือวิดีโอ**:
- ภาพถ่ายสินค้าที่มีปัญหา
- วิดีโอที่แสดงถึงเหตุการณ์สำคัญ

7. **การสื่อสารระหว่างคู่สัญญา**:
- อีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
- การเจรจาหรือข้อตกลงเพิ่มเติม

ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญเพื่อแสดงความจริงของการซื้อขายในคดี ไม่ว่าจะในฐานะโจทก์หรือจำเลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์!

***************************************

C. การสู้คดีซื้อขายให้มีโอกาสชนะมากขึ้น จำเป็นต้องมีการเตรียมการและกลยุทธ์อย่างรอบคอบ ดังนี้:

1. **รวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจน**:
- สัญญาซื้อขาย, เอกสารการชำระเงิน, ใบส่งของ, การสื่อสารระหว่างคู่สัญญา, และหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. **ตรวจสอบข้อเท็จจริง**:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเท็จจริงทุกรายละเอียดในคดีนั้นถูกต้องและครบถ้วน

3. **ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย**:
- ทราบและปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. **มีพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือ**:
- พยานที่เกี่ยวข้องและมีข้อมูลตรงกับเหตุการณ์ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้

5. **จัดหาทนายความที่มีประสบการณ์**:
- การมีทนายความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะช่วยให้การสู้คดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. **การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนขึ้นศาล**:
- พยายามเจรจาหรือไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด นั้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินคดี

7. **ติดตามความเคลื่อนไหวของคดี**:
- ติดตามสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของคดีเป็นระยะ รวมถึงการเตรียมตัวสำหรับการสู้คดีในศาล

8. **การสื่อความเข้าใจง่าย**:
- ใช้ภาษาที่ชัดเจนและตรงประเด็นในการนำเสนอหลักฐานและข้อเถียงในศาล

การเตรียมตัวและการวางแผนอย่างดีจะเพิ่มโอกาสในการชนะคดี หากมีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยด้านใด ควรปรึกษาทนายความที่เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม

***************************************

D. รู้กฎหมาย รู้จักทนาย ไม่เสียเปรียบ
การรู้กฎหมายและรู้จักใช้ประโยชน์จากทนายความเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณไม่เสียเปรียบในคดีต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำคัญ:

### **รู้กฎหมาย**
1. **ศึกษากฎหมายเบื้องต้น**:
- เรียนรู้หลักการและข้อกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณ เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง ฯลฯ
- ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์, หนังสือกฎหมาย หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำความเข้าใจ

2. **รู้สิทธิและหน้าที่**:
- ศึกษาสิทธิ์ของตนเอง หน้าที่และข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อรู้สิทธิ์แล้ว สามารถปกป้องตนเองและต่อสู้ในกรณีที่ถูกละเมิดได้

### **รู้จักทนายความ**
1. **เลือกทนายที่มีความเชี่ยวชาญ**:
- เลือกทนายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในคดีที่คุณเผชิญ
- ทนายที่เคยจัดการคดีคล้ายคลึงหรือมีประวัติที่ดีจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้น

2. **สร้างความสัมพันธ์ที่ดี**:
- สื่อสารอย่างเปิดเผยและซื่อตรงกับทนายความ ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เขาต้องการ
- ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทนายเข้าใจสถานการณ์และพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม

### **วางแผนและเตรียมการ**
1. **รวบรวมหลักฐาน**:
- เก็บรวบรวมหลักฐานสำคัญ เช่น เอกสาร, ภาพถ่าย, วิดีโอ หรือพยานบุคคล
- ทำสำเนาเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหาย

2. **จัดการพยาน**:
- หาพยานที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
- ทำความเข้าใจและฝึกซ้อมการให้การในศาล

3. **เตรียมตัวสำหรับการติดต่อสื่อสาร**:
- เตรียมคำถาม, ข้อโต้แย้ง, และข้อแนะนำที่สำคัญในการพูดคุยกับทนาย
- ฝึกตอบคำถามที่อาจเกิดขึ้นในการซักถามในศาล

### **ใช้เครื่องมือเสริม**
1. **การวิจัย**:
- ใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อเข้าใจกฎหมายเพิ่มเติมและเรียนรู้จากกรณีคดีอื่น ๆ
- ศึกษาผลลัพธ์ของคดีที่คล้ายคลึงเพื่อเตรียมตัวให้พร้อม

2. **แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม**:
- เข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
- ใช้บริการที่ปรึกษาด้านกฎหมายหรือศูนย์ให้บริการด้านกฎหมายฟรีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การรู้กฎหมาย รู้จักทนาย และเตรียมการอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและโอกาสในการต่อสู้คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียเปรียบในทุกสถานการณ์
ค้นหาทนายความสู้คดีได้ที่เวปไซต์นี้ https://www.thailand-lawyer.info

***************************************

2. คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับซื้อขาย

ทนายเล่าเรื่อง การซื้อขายส่งมอบเงิน ส่งมอบรถยนต์ ทะเบียนจะโอนให้หลังจากชำระค่ารถครบแล้ว รถที่ซื้อขายกันไฟไหม้ บังคับให้โอนทะเบียนได้มั้ยไปดูฎีกานี้ครับ

 โจทก์ขายรถยนต์เฟี้ยตให้จำเลยราคา 55,000 บาท โดยให้จำเลยชำระราคาด้วยเงินสด 20,000 บาท กับรถยนต์ออสตินของจำเลยตีราคา 35,000 บาท โจทก์จำเลยส่งมอบรถยนต์และเงินสดให้แก่กันแล้ว และตกลงจะไปโอนทะเบียนรถยนต์ให้กันเมื่อโจทก์ผ่อนชำระราคาครบและรับโอนทะเบียนมาจากกรมสวัสดิการฯ แล้ว ดังนี้ แสดงว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีเจตนาโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กันจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขแล้ว

 ระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ รถยนต์เฟี้ยตซึ่งอยู่ในครอบครองของจำเลยถูกเพลิงไหม้ใช้การไม่ได้โดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใด เป็นการพ้นวิสัยที่โจทก์จะโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เฟี้ยตให้จำเลยได้ ดังนี้ โจทก์ก็ไม่มีสิทธิจะเรียกร้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ออสตินให้โจทก์ได้เพราะเป็นสัญญาต่างตอบแทนกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 372 วรรคแรก และเมื่อกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนมายังโจทก์ ก็ไม่เรียกว่าเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพยสิทธิในทรัพย์นั้น ตามมาตรา 370และมาตรา 371 ก็บัญญัติว่า สัญญาต่างตอบแทนถ้ามีเงื่อนไขบังคับก่อน และทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งสัญญานั้นสูญหรือทำลายลงในระหว่างที่เงื่อนไขยังไม่สำเร็จ จะนำมาตรา 370 มาใช้บังคับไม่ได้อีกด้วย

มีคดีที่ศาลใหน ให้ทนายในเครือข่ายของเราช่วยท่าน ปรึกษาทนายความของเราได้ที่ 099 464 4445  ค้นหาทนายในเครือข่ายของเราได้ที่เวปไซต์นี้   www.เครือข่ายทนายความ.com 

***************************************

Visitors: 45,854