Chat with us, powered by LiveChat

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง (มาตรา 240-269/15)


การต่อสู้คดีในวันพิจารณาคดี

๑. ยกข้อต่อสู้อ้างฐานที่อยู่
๒. ปฎิเสธการกระทำ
๓. ยกเหตุที่ไม่ต้องรับผิดในทางอาญา
๔. ยกเหตุบรรเทาโทษ
๕. พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนัก

การซักค้านพยาน
๑. ถามค้านเพื่อทำลายน้ำหนักคำพยานโจทก์
๒. โอกาสที่พยานจะรู้เห็น
๓. แสงสว่าง
๔. ระยะเวลา
๕. ระยะห่าง
๖. ความคุ้นเคยรู้จักกัน
๗. ความผิดปกติทางสายตา
๘. ลักษณะการเห็น
๙. การมึนเมา
๑๐. อามิสสินจ้าง
๑๑. โอกาสที่พยานจดจำได้
๑๒. ข้อเท็จจริงที่ผิดวิสัย
๑๓. ข้อเท็จจริงเป็นพิรุธไม่สมเหตุผล
๑๔. พยานแตกต่างกัน
๑๕. พยานขัดกัน
๑๖. เหตุจูงใจ

พยานบอกเล่า
๑. ผู้จับกุม
๒. พนักงานสอบสวน
๓. คำบอกกล่าวของผู้ตาย
๔. คำซัดทอด
๕. พยานบอกเล่าอื่น

พยานพฤติเหตุแวดล้อม
๑. แพทย์
๒.ผู้ตรวจพิสูจน์
๓. วัตถุของกลาง
๔. เครื่องมือจับผิด
๕. พยานแวดล้อมอื่นทั่วไป

การชั่งน้ำหนักพยานโจทก์
๑. ประจักษ์พยาน
ก. วัยหรืออายุ
ข. การศึกษา
ค. อาชีพ
ง. ความเจ็บป่วย
จ. เสพยาหรือของมึนเมา
ฉ. ความเป็นกลาง
๒.พยานบอกเล่า
๓.พยานแวดล้อม

การนำสืบพยานจำเลย
การนำสืบอ้างฐานที่อยู่
การนำสืบทำลายน้ำหนักพยานโจทก์
การนำสืบหักล้างในประเด็นแห่งคดี
การนำสืบเหตุที่เป็นคุณแก่จำเลย

การต่อสู้ด้วยข้อกฎหมาย
๑. ขาดเจตนา
๒. ไม่ได้กระทำครบองค์ประกอบความผิด
๓. เหตุแห่งการกระทำ
๔.ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด

Visitors: 16,213