Chat with us, powered by LiveChat

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม (มาตรา 167-199)

การประมวลข้อเท็จจริง
๑. ตรวจสอบภูมิหลัง
๒. ตรวจสอบสถานะปัจจุบัน
๓. สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
๔. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม
๕. ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
๖. ตรวจสอบวัตถุที่เกี่ยวข้องในการกระทำผิด

ข้อเท็จจริงในคดี
๑. คำบอกเล่าของจำเลยเป็นการกล่าวร้ายเสียประโยชน์และไม่เป็นคุณแก่ตน คำบอกกล่าวเช่นนั้นน่าเชื่อว่าเป็นความจริง
๒. คำบอกเล่าที่มีเหตุผลตรงไปตรงมาและไม่มีข้อสงสัยแม้แต่น้อย คำบอกเล่าเช่นนั้นน่าเชื่อว่าเป็นความจริง
๓. คำบอกเล่าที่มีพยานอื่นสนับสนุนและไม่ขัดแย้งกันเองแม้แต่น้อย คำบอกเล่าเช่นนั้นน่าเชื่อว่าเป็นความจริง
๔. คำบอกกล่าวของผู้ใกล้จะตายน่าเชื่อว่าเป็นความจริง

Visitors: 31,071